אישורי ניהול התאגידים לניהול תקין של העמותה

מצורפים האישורים:   17611630_405_22082019_094537 17611630_405_22082019_094544 17611630_434_22082019_094540